İletişim

 Karabük Olay Haber 

Muhammet Onur ÇAKIR

Tel:05444800403

Gmail:karabukolayhaber78@gmail.com